Ansök om projektfinansiering och påverka framtidens landsbygdspolitik!

Nu är det möjligt att bli delaktig i den nationella landsbygdspolitiken! Ansökningstiden för projektfinansiering pågår som bäst. Temaområdena är ”Nya möjligheter till arbete och företagande på landsbygden”, ”Förutsättningarna för ett gott liv” och ”Unga och landsbygdens nya attraktionskraft”. Kom med! Lyft fram er egen organisations sakkunskap och bygg upp ett landsomfattande sakkunnignätverk – ett eget drömteam – kring viktiga landsbygdsteman.

De landsbygdspolitiska nätverksprojekten är landsomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt på landsbygden. Projekten som genomförs under ledning av landsbygdspolitiska rådet tillsatt av statsrådet sköter uppgifter som ålagts rådet, i synnerhet åtgärderna i det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2021 – 2027. Nätverksprojekt efterlyses för åren 2021 – 2023.

Finansiering kan sökas av till exempel forskningsinstitut, föreningar och även myndigheter – samla ihop ert eget landsbygdspolitiska konsortium: ansökningstiden pågår fram till fredagen den 18 juni 2021 kl. 16.15!

Landsbygdspolitiska nätverksprojekt 2021 – 2023

Finansiering beviljas för ett tematiskt nätverksprojekt inom varje prioriterat område:

  • Nya möjligheter till arbete och företagande på landsbygden (nätverkets verksamhet på finska)
  • Förutsättningarna för ett gott liv [i landsbygdsområdena] (nätverkets verksamhet på finska)
  • Unga och landsbygdens nya attraktionskraft (ett tvåspråkigt nätverksprojekt med ett horisontellt nätverk)

Anslag för nätverksprojekten beviljas ur momentet för utveckling av landsbygden (30.10.63). För år 2021 har reserverats sammanlagt cirka 400 000 euro och för åren 2022 och 2023 cirka 450 000 euro. Anslag för nätverksprojekten söks för tre år i sänder och beslut om dem fattas enligt budgetvillkoren, vilket innebär att eventuella ändringar i anslaget inverkar på projektfinansieringen. Finansieringsbeslutet fattas av jord- och skogsbruksministeriet utifrån en bedömning och ett förslag från en projektgrupp som tillsatts av landsbygdspolitiska rådet. Projekten ska vara nationella och landsbygdspolitiskt betydelsefulla. Ur anslaget beviljas inte finansiering för regionala eller lokala projekt. Projekten ska fokusera på växelverkan mellan forskning och utveckling.

För att ta fram en projektplan är det möjligt att på begäran få det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet av jord- och skogsbruksministeriet. Kontaktinformationen finns nedan.

Även ett landsomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt med temat hållbar kunskapsekonomi på landsbygden efterlyses

Kring temat för de landsomfattande forsknings- och utvecklingsprojekten 2021 ”Landsbygdens hållbara kunskapsekonomi – riktningar, alternativ och förutsättningar för utveckling” ordnas en extra ansökningsomgång. Anslaget uppgår till 80 000 euro och finansiering beviljas för ett projekt. Ansökningstiden löper ut den 18 juni kl. 16.15.

Målet är att producera information till stöd för beslutsfattandet om hållbar användning av landsbygdens resurser och om de utvecklingsåtgärder och styrmedel som möjliggör resursernas lokala och regionala ekonomiska mervärde. De centrala frågorna är:

  • Vilka konsekvenser har multilokalitet och utveckling av platsoberoendet för en hållbar kunskapsekonomi på landsbygden?
  • Med vilka styrmedel kan man förbättra den multilokala företagsamhetens möjligheter på landsbygden?

Projektet ska också ta upp könssegregationen inom utbildningen och arbetslivet samt möjligheterna, förutsättningarna och styrmedlen för det nya arbetet och företagandet ur de ungas synvinkel.

Projekten ska vara nationella och landsbygdspolitiskt betydelsefulla. Ur anslaget beviljas inte finansiering för regionala eller lokala projekt. Projekten ska fokusera på växelverkan mellan forskning och utveckling.

Kom med och påverka landsbygdspolitiken och fyll i ansökningsblanketten på webben senast den 18 juni

För alla projekt söks finansiering på jord- och skogsbruksministeriets elektroniska plattform. Varje forskningskonsortium upprättar en gemensam projektplan och en gemensam ansökan. Ansökningstiden går ut den 18 juni 2021 kl. 16:15.

Gå över till anvisningsbrevet som innehåller närmare information om projektens uppgifter och prioriteringar samt om målen. Läser du anvisningen noggrant.