Valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden haku vuodelle 2023 on avattu

Rahoitusta on haettavissa seuraavissa teemoissa: segregaatio ja syrjäytyminen maaseutualueilla sekä maaseutualueiden tilannekuva ja maaseutuun liittyvä tietotarve kansallisessa, alueellisessa ja paikallisessa päätöksenteossa. Hankehaku päättyy 30.1.2023 klo 16.15.

Hankerahoituksen yleistavoitteet linkittyvät maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2021-2027 toteuttamiseen sekä maaseutupolitiikan neuvoston MANEn tehtävien toteuttamiseen. Hankkeissa painotetaan tutkimuksen ja kehittämisen vuorovaikutusta. Rahoitettavien hankkeiden tulee olla valtakunnallisia ja maaseutupoliittisesti merkittäviä. Määrärahasta ei rahoiteta alueellisia tai paikallisia hankkeita.

Valtakunnallisia maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeita rahoitetaan Maatilatalouden kehittämisrahastosta ja maaseudun kehittämisen momentilta (mom. 30.10.63). Teemaan 1 on haettavissa 510 000 euroa ja teemaan 2 noin 120 000 euroa. Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa hankkeet maaseutupolitiikan neuvoston hankeryhmän esityksestä. Hankehaun teemat vuodelle 2023 ovat seuraavat:

Teema 1: Segregaatio ja syrjäytyminen maaseutualueilla

Teema linkittyy digisyrjäytymiseen ja huono-osaisuuteen maaseuduilla, energiaköyhyyteen ja liikenneköyhyyteen maaseutualueilla sekä koettuun arkeen mielessä. Hakija voi valita seuraavista alateemoista yhden:

1. Digisyrjäytymisen ja huono-osaisuuden arki maaseuduilla

  Alateemassa tarkastellaan digiyhteiskunnan rakentumista sekä hyvinvointiyhteiskunnan arkea kysymällä esimerkiksi: miltä näyttää digisyrjäytymisen arki erilaisilla maaseuduilla? Miten koettu huono-osaisuus ja osattomuus ilmenevät hyvinvointiyhteiskunnan maaseuduilla? Onko olemassa riski pudota sivulliseksi itseään koskevissa asioissa, joutua kokemaan huono-osaisuutta tai ajautua osattomaksi yhteiskunnan ulkopuolelle? Onko maaseudulla sija suomalaisessa segregaatiokeskustelussa?

  2. Energiaköyhyys ja liikenneköyhyys maaseutualueilla

  Alateemassa tulee tarkastella sekä energiakulujen muutosten vaikutuksia arkeen kotitalouksissa, kansalaistoiminnassa, palveluissa ja työelämässä, sekä sitä, onko maaseudun asukkailla vaihtoehtoja liikkumiseen kohtuullisella vaivalla, kohtuullisilla kustannuksilla ja kohtuullisessa ajassa arjen asioillaan.

  Keskeinen kysymys tässä alateemassa on se, miten määrittyy tai voidaan määritellä energiaköyhyys, liikenneköyhyys ja energia- ja liikenneköyhyys maaseuduillamme ja ke(i)tä se erityisesti koskettaa? Avautuuko näkymä kestämättömään arkeen vai kestävyyssiirtymän tai kohtuutalouden edelläkävijyyteen?

  3. Koettu arki mielessä

  Alateemassa syvennytään siihen, mitkä tekijät vaikuttavat yksilön turvallisuuden, hyvinvoinnin ja hyvän elämän tunteeseen maaseuduilla sekä maaseudun asukkaan ja yhteisön jäsenen rooliin mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Miten yhteisö tukee mielen hyvinvointia? Lepääkö mieli maaseudulla?

  Teema 2. Maaseutualueiden tilannekuva ja maaseutuun liittyvä tietotarve kansallisessa, alueellisessa ja paikallisessa päätöksenteossa

  Tässä kokonaisuudessa keskitytään avaamaan sitä, mikä on maaseudun paikka tiedolla johtamisessa. Tutkimuksellisesti kiinnostavaa on erityisesti se, mikä on päättäjien ja valmistelijoiden maaseututiedon tila sekä se, minkälaista tietoa ja missä muodossa maaseututietoa tarvitaan ja hyödynnetään. Päätöksenteossa, asioiden valmistelussa sekä ohjelmien ja hankkeiden suunnittelussa mahdollisimman ajantasainen tilannekuva on tärkeä. Vastauksena tähän hankkeessa tulee kehittää uusi maaseutupoliittinen väline ja toimintatapa, jolla pystytään ajantasaisesti paremmin vastaamaan eri hallinnon tasoilla toteutettavaan maaseutuvaikutusten arviointiin sekä todettuun esitettyyn ja muuttuvaan tietotarpeeseen.

  Tavoitteena on, että MANEn asettama hankeryhmä käsittelee hakemukset yhdessä ja valmistelee maa- ja metsätalousministeriölle rahoitusesitykset hankkeista ja ministeriö tekee rahoituspäätökset viimeistään huhtikuussa 2023. Määräraha haetaan maa- ja metsätalousministeriön sähköisellä alustalla. Kukin tutkimuskonsortio laatii yhteisen tutkimussuunnitelman ja yhteisen hakemuksen. Hakulomake täytetään verkossa. Hakuaika päättyy 30.1.2023 klo 16.15.

  Siirry lukemaan tarkemmat ohjeet maaseutupolitiikka.fi:n hakuilmoituksesta.

  Tutustu maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan yleisiin ehtoihin ja ohjeisiin.

  Lisätiedot

  • Tantarimäki, Sami

   Suunnittelija, Turun yliopiston Brahea-keskus

   Kirjoittaja on suunnittelija, FT, Turun yliopiston Brahea-keskuksessa. Hän osallistuu MANEn Osaaminen ja työllisyys -verkoston toimintaan ja toimii Suomen Kylät ry:n ja Varsinais-Suomen kylät ry:n hallituksissa.

  • Husberg, Antonia

   National Rural Policy: duties of acting secretary general, communication and research and development

   Email address: etunimi.sukunimi@mmm.fi
   Phone number: +358 (0)295 16 2033

   Producer-in-chief of the Finnish National Rural Parliament 2021