TUUMA- ja HYMY –verkostot esittelivät perhe- ja peruspalveluministerin erityisavustajalle aloitteen luontolähtöisten menetelmien valtakunnallisesta käyttöönottamisesta

Työn ja yrittäjyyden uudet mahdollisuudet maaseudulla (TUUMA) ja Hyvän elämän edellytysten varmistaminen maaseutualueilla (HYMY) –verkostot ovat laatineet yhteistyössä Green Care Finland ry:n asiantuntijoiden kanssa aloitteen luontolähtöisten menetelmien valtakunnallisesta käyttöönottamisesta. Aloite esiteltiin sosiaali- ja terveysministeriössä perhe- ja peruspalveluministerin erityisavustaja Timo Lehtiselle 31.1.2022.

Luonnon terveys- ja hyvinvointihyödyistä sekä luontoavusteisten menetelmien vaikuttavuudesta esimerkiksi kuntoutuksessa ja sosiaalisessa tuessa on saatu kasvavassa määrin tutkimusnäyttöä ja kokemusperäistä tietoa. Tunnistettujen mahdollisuuksien hyödyntämiseksi luontoavusteisten menetelmien käyttöä tulisi laajentaa hyvinvoinnin edistämisessä sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Aloite nostaa esille, että luontolähtöiset Green Care -menetelmät voivat tuoda sote-uudistuksen tavoitteiden mukaisia ratkaisuja ennalta ehkäisevään työhön ja sote-palveluihin. Näiden ratkaisujen käyttöönottoa tulisi lähteä aktiivisesti edistämään seuraavilla alueilla:

  1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä kansanterveys
  2. Voimavaralähtöisen kuntoutuksen, terapian ja päivä/työtoiminnan palvelut
  3. Lasten ja nuorten sosiaalisen kasvu ja psykososiaalinen tukeminen

Keinoina luontolähtöisten menetelmien käytön laajentamiseen ja vakiinnuttamiseen valtakunnallisesti saatavaksi vaihtoehdoksi sosiaali- ja terveyspalveluihin aloitteessa esitetään tutkimus-, kehittämis- ja pilottihankkeita sekä kohdennetun palvelutarjonnan kehittämistä. Käypä hoito -suosituksia ja muita ohjaavia rakenteita tulisi täydentää Green Care -menetelmillä. Kuntouttavia ympäristöjä voitaisiin ottaa nykyistä laaja-alaisemmin käyttöön yhteisöjen ja eri asiakasryhmien terveyden edistämisessä eri ministeriöiden yhteistyönä. Lisäksi luontolähtöisten menetelmien osaaminen tulisi sisällyttää sosiaali- ja terveysalan koulutukseen.

Mahdollisina etenemisaskelina erityisavustaja Timo Lehtisen kanssa käydyssä keskustelussa nousivat esille muun muassa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeet sekä terveyden edistämisen määrärahat. Luontolähtöiset menetelmät voitaisiin sisällyttää Lastensuojelun käsikirjaan ja Vammaispalvelujen käsikirjaan. Lisäksi teemaa kannattaisi esittää tarkasteltavaksi uuden hallitusohjelman laadinnassa.

Maaseutualueille luontoavusteisia palveluja käsittävä Green Care -toiminta tarjoaa uutta palvelutarjontaa ja yrittäjyyttä sekä mahdollisuuksia luonnon kestävään käyttöön. Luonnosta saatavan hyvinvoinnin ja luontoavusteisten menetelmien käyttöönoton edistäminen sisältyy toimenpiteenä maaseutupoliittiseen kokonaisohjelmaan 2021–2027.

Lue aloite luontolähtöisten menetelmien valtakunnallisesta käyttöönottamisesta kokonaisuudessaan (pdf-tiedosto).

Lisätiedot

  • Rutanen, Juha

    Erityisasiantuntija, Osaaminen ja työllisyys -verkosto (OTE) / Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

    Phone number: +358 (0)40 573 7568

    Luontoyrittäjyys, Green Care, luonnontuoteala ja luonnonvarat.