Tuore ohje tukee säädösvalmistelijaa ja päättäjää maaseutuun kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa

Maaseutuvaikutusten arviointi on uusi osa oikeusministeriön uudistettavana olevaa säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjetta. Tuoreen erillisohjeen avulla voidaan tunnistaa tarkemmin säädösehdotusten ja ohjelmien vaikutuksia maaseutualueilla.

Suomen eri alueiden olosuhteet vaihtelevat suuresti johtuen muun muassa maantieteeseen, elinkeinorakenteeseen, sosioekonomisiin eroihin ja myös kulttuuriin liittyvistä tekijöistä. Maaseutu toimii monelta osin toisin kuin kaupungit ja niin päätökset, ohjelmat kuin myös säädökset vaikuttavat eri tavalla maaseudulla ja kaupungeissa. Säädösvalmistelussa onkin syytä kysyä, mitä vaikutuksia tunnistetaan, kun kohde siirretään maaseutukontekstiin.

Maa- ja metsätalousministeriö asetti syksyllä 2021 poikkihallinnollisen työryhmän laatimaan maaseutuvaikutusten arvioinnin ohjeistuksen. Tuore maaseutuvaikutusten erillisohje tukee niin säädösvalmistelijaa kuin päättäjää yhteiskunnallisten ja ihmisiin kohdistuvien maaseutuvaikutusten tunnistamisessa ja arvioinnissa. Arviointiohje sisältää tietoa menetelmän taustasta, maaseudusta arviointialueena, esimerkkejä arviointikohteista, työkaluja arvioinnin toteuttamiseksi sekä keskeisiä yhteystahoja ja tietolähteitä. Ohje tarjoaa tukea myös osana muuta arviointiprosessia ja –menetelmää toteutettavaan maaseutuvaikutusten arviointiin.

Valtioneuvosto on suositellut ministeriöille maaseutuvaikutusten arvioinnin käyttöä jo vuonna 2009. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on peräänkuuluttanut arviointimenetelmän käyttöä viimeksi keväällä 2021. Maaseutuvaikutusten arvioinnin käyttöä painotetaan myös kansallisessa maaseutupoliittisessa julkilausumassa 2021. Lisäksi Euroopan komissio on painottanut maaseutuvaikutusten arviointia yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuutta koskevassa tiedonannossaan sekä maaseutuvisiossa 2040.

Maaseutuvaikutusten arviointi on tutkittu ja kokeiltu menetelmä. Suomessa tutkimus- ja kehittämistyötä on toteutettu kansallisen maaseutupolitiikan johdolla (maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR ja nykyinen maaseutupolitiikan neuvosto MANE) vuodesta 2007 lähtien. Lisätietoa menetelmän tutkimus- ja kehittämistyöstä on saatavilla maaseutupolitiikan tietosivulla.

Säädösehdotusten maaseutuvaikutusten arviointi - Maaseutuvaikutusten arviointiohje lainvalmistelijoille on luettavissa valtioneuvoston julkaisuarkisto Valtossa.

Lisätietoa maaseutuvaikutusten arvioinnista mmm.fi -sivuilla.

Lisätiedot