Ministeri Kurvinen: Elävä maaseutu on koko maan huoltovarmuuden perusta

Maaseutupolitiikan neuvosto kokoontui 10. toukokuuta uuden puheenjohtajansa, maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvisen johdolla. Avauspuheenvuorossaan Kurvinen korosti elävän maaseudun merkitystä koko maan varautumisen ja huoltovarmuuden perustana.

– Suomen strateginen itsenäisyys edellyttää elävää maaseutua, toimivaa ruokahuoltoa, puhdasta vettä, uusiutuvaa energiaa ja vahvoja paikallisyhteisöjä, ministeri Antti Kurvinen sanoi avatessaan maaseutupolitiikan neuvoston (MANE) kokouksen.

MANE kokoontui uuden puheenjohtajansa johdolla tiistaina käsittelemään muun muassa huoltovarmuutta ja energiamurrosta. Koronapandemia ja siitä johtuva inflaatio sekä sitä edelleen kiihdyttänyt Venäjän sota Ukrainassa vaikuttavat laaja-alaisesti maaseutualueilla ja koko maassa. Muuttunut maailmantilanne on korostanut varautumisen ja huoltovarmuuden merkitystä sekä maaseutualueiden ja –toimijoiden roolia osana sitä.

Tarve selkeämmälle näkemykselle tulevaisuuden Suomesta

MANEn kokouksessa peräänkuulutettiin laaja-alaista keskustelua siitä, minkälaista Suomea tarvitsemme ja haluamme. Todettiin, että on aika tehdä strateginen ja kokonaisvaltainen arviointi siitä, missä ja mitä ruokaa ja uusiutuvaa energiaa tuotetaan tulevaisuudessa sekä missä ja miten Suomi pidetään asuttuna.

Julkisilla hankinnoilla vaikutetaan varautumiseen ja huoltovarmuuteen, todettiin kokouksessa. Hankintojen kriteereitä on syytä pohtia huoltovarmuuteen liittyvien vaikutusten osalta. Myös osaaminen nähdään keskeisenä tekijänä varautumisessa. Kokouksessa korostettiin vuoropuhelun merkitystä alueellisten toimijoiden, koulutuksen järjestäjien ja ministeriöiden välillä erityisesti työvoiman saatavuuteen ja alueellisten osaamistarpeiden osalta. Myös energiasäästöt nähdään tärkeänä osana huoltovarmuutta ja todettiin, että energiakulutuksen nopeaan vähentämiseen on olemassa keinoja: Nyt on tarve tiedolle.

Keskustelussa tuotiin esille väestön monipaikkaisuus ilmiönä, jota tulisi huomioida myös osana huoltovarmuutta.

Nopea irtaantuminen fossiilisesta tuontienergiasta on mahdollista

Muuttunut turvallisuustilanne on korostanut tarvetta irtaantua pikaisesti fossiilisesta tuontienergiasta. MANE käsitteli kokouksessaan energia-aloitetta, joka korostaa tarvetta yhteiskunnalliselle kumppanuudelle nopean muutoksen toteuttamiseksi. Lähes kaikki uusiutuva energia on otettavissa talteen tai tuotettavissa maaseudulla. Lisäksi on uusiutuvan energian aluetaloudellinen potentiaali suuri, mikä edistää oikeudenmukaista vihreää siirtymää. Maaseutupoliittinen energia-aloite julkaistaan kesällä ja asiasta tiedotetaan erikseen.

Iloa monipaikkaisesta elämäntavasta

Maalla asuminen kiinnostaa suomalaisia ja osa ihmisistä onkin viime vuosina toteuttanut haaveensa muutosta maaseutumaisempaan asuinympäristöön. Maaseudun elinvoimaisuus voi olla kiinni yllättävistäkin tekijöistä. Tuore MANEn puheenjohtaja kannusti kaikkia maaseututoimijoita tarttumaan uusiin mahdollisuuksiin ja näkökulmiin elävän maaseudun edellytysten toteuttamiseksi.

- Suomalaiset ovat löytäneet paikkariippumattoman ja monipaikkaisen elämäntavan ja ilon. Vetovoimainen maaseutu voi löytyä yllättävistä tekijöistä kuten siitä, onko maaseudulla mahdollisuuksia harrastaa tai löytyykö paikkakunnalta kiva kahvila. Nuorten kannalta ratkaisevaa voi olla se, löytyykö maaseudulta nuorille sopiva asunto ja ovatko verkkoyhteydet kunnossa, sanoi ministeri Kurvinen.

MANEn kokouksessa hyväksyttiin uusi maaseutupolitiikan viestintästrategia vuosille 2022-27 ja linjattiin myös Maaseutuparlamentti 2024 –tapahtuman järjestäytymiseen liittyviä asioita. Maaseutuparlamentti järjestetään seuraavan kerran Nurmeksessa, Pohjois-Karjalassa.