Digitalisaatio tuo valintamahdollisuuksia ja joustavuutta ammatilliseen koulutukseen Maaseutupolitiikan politiikkasuositukset 4:2018

Toisen asteen koulutustarjonnalla on ratkaiseva merkitys maaseudun elinvoimalle. Koulutustarjonta vaikuttaa nuorten perusasteen jälkeiseen koulutukseen osallistumiseen, maaseutualueiden väestön koulutustasoon ja osaavan työvoiman saatavuuteen. Digitalisaation hyödyntämiseltä odotetaan paljon. Parhaimmillaan se tuo opiskeluun vaihtoehtoja ja joustavuutta. Digitalisaatio ei kuitenkaan korvaa kontaktiopetusta ja maaseudun oppilaitosten tuottamaa positiivista alueellista vaikuttavuutta.

Digitalisaatio muuttaa koulutuksen saavutettavuutta

Toisen asteen koulutuksen tasa-arvoinen alueellinen saavutettavuus on osaamisen, työvoiman saatavuuden ja alueen elinvoiman kannalta oleellinen tekijä. Koulujen lakkauttamisten ja koulutuksen keskittämisen seurauksena koulutuksen alueellinen saavutettavuus on kokonaisuudessaan heikentynyt ja alueelliset erot ovat varsin suuria.

Digitaalisten mahdollisuuksien käyttäminen muuttaa koulutuksen saavutettavuutta, kun opiskelu tulee osin ajasta ja paikasta riippumattomaksi. Verkko-opiskelun ja digitaalisten mahdollisuuksien, kuten virtuaalisten oppimisympäristöjen, hyödyntäminen ovat ammatillisessa koulutuksessa voimakkaasti kehittyvä alue. Digitalisaatiolta odotetaan paljon, mutta ratkaiseeko se koulutuksen heikon saavutettavuuden maaseudulla?

Työtä ja koulutusta maaseudulle -hanke

Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksen Työtä ja koulutusta maaseudulle -hankkeessa on tutkittu sitä, miten digitalisaatio, tietoverkot ja sähköiset palvelut tukevat työntekoa, yrittäjyyttä, opiskelua ja asumista maaseudulla. Tutkimuskohteina ovat olleet pääosin harvaan asuttua maaseutua edustava Pohjois-Karjala ja Etelä-Pohjanmaa, josta valtaosa on ydinmaaseutua. Tutkimuksessa selvitettiin kahden maakunnan toisen asteen kouluverkkoa, ammatillisen koulutuksen koulutustarjontaa, väestön koulutusrakennetta, valmistuneiden sijoittumista sekä digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntämistä koulutuksessa.

Keskeisiä tuloksia

Digitaalisaatio lisää opiskelun joustavuutta sekä ajasta ja paikasta riippumattomuutta, mikä merkitsee koulutuksen saavutettavuuden paranemista. Digitalisaation avulla voidaan myös säilyttää tai monipuolistaa pienten yksiköiden koulutustarjontaa. Digitalisaatio rikastaa opetusta ja monipuolistaa oppimateriaalia, kun hyödynnetään esimerkiksi multimediaa, simulaattoreita, pelillisyyttä sekä ilmiöpohjaista ja virtuaalista oppimista.

Digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen tarkoittaa maaseudun nuorille arjen joustavoitumista ja koulutuksen hankkimisen helpottumista. Digitalisaation hyödyntäminen parhaimmillaan parantaa koulutuksen saavutettavuutta, uudistaa koulutuksen toimintaprosesseja ja oppimisympäristöjä. On myös pidettävä kirkkaasti mielessä, että myös maaseudulla tarvitaan edelleen oppilaitoksia ja / tai niiden yksiköitä vastaamaan osaavan työvoiman tarpeeseen.

Tutkimushankkeen politiikkasuositukset ovat seuraavat:

  1. On huolehdittava toisen asteen koulutusyksiköiden säilymisestä ja monipuolisesta koulutustarjonnasta maaseutualueilla. Työvoimakoulutusta tulee järjestää myös maaseutualueilla työvoiman kysyntään vastaamiseksi.
  2. Digitalisaatiota hyödyntävää koulutusta on edistettävä erityisesti pienten oppilaitosten ja koulutusyksiköiden säilyttämiseksi ja monipuolisemman opetustarjonnan turvaamiseksi.
  3. Maaseutualueiden yrityksiä on kannustettava tarjoamaan nuorille työssä oppimispaikkoja. Erityisesti pienyrityksiä on tuettava opiskelijoiden ohjauksessa ja digitalisaation hyödyntämisessä ohjauksen välineenä.
  4. Kunnissa ja maaseutualueilla, joista puuttuu toisen asteen oppilaitos (lukio tai ammatillisen oppilaitoksen yksikkö), on nuorille kohdennettava erityisiä tukitoimia koulutukseen osallistumiseen. Maaseudun nuoret tarvitsevat erityistä tukea koulutukseen hakeutumiseen, liikkumiseen ja asumiseen toisella paikkakunnalla.
  5. Toisen asteen opiskelijoille on tarjottava tukea etäopinnoissa tarvittavien digilaitteiden ja yhteyksien hankintaan.

Lue politiikkasuositukset kokonaisuudessaan alta.