Uusiutuvasta energiasta työtä ja tuloja maaseutualueille

TUUMA-verkosto

Hiilineutraali, kestävä ja elinvoimainen Suomi sisältyy yhteisiin tavoitteisiimme. Maamme moninaista maaseutua kehitetään samat tavoitteet huomioiden. Tavoitteiden saavuttaminen ja ylläpitäminen edellyttävät muutoksia, uudistumista. Muutokset, joita on jo tapahtunut ja joihin pyritään, näkyvät monilla eri sektoreilla. Energiasektori on yksi keskeinen osa-alue hiilineutraalius- ja kestävyystavoitteiden saavuttamisessa. Melko vähälle huomiolle on kuitenkin jäänyt se, että muutoksilla on vaikutuksensa myös maaseutujen elinvoimaan ja aluetalouksiin.

Uusiutuvan energian osuus on viime vuosina kasvanut Suomessa. Sen osuutta olisi edelleen tarve kasvattaa, jotta hiilineutraaliustavoitteet olisi mahdollista saavuttaa. Uusiutuvan energian tuotanto vaatii usein runsaita luonnonvaroja tai pinta-alaa, joten etenkin maaseutualueilla on potentiaalia tuotannon lisäämiseen. Maaseutumaisilla alueilla maa- ja metsätalouden sivuvirtoja olisi hyvin tarjolla esimerkiksi biokaasun tuotantoon ja pinta-alaa olisi runsaasti muun muassa tuulivoimaloita ajatellen. Mahdollisuuksia olisi aina pienemmistä, esimerkiksi maatilatason ratkaisuista aina suurempiinkin tuotantolaitoksiin. Samalla uusiutuva energia tarjoaa työn ja yrittäjyyden uusia mahdollisuuksia maaseuduilla.

Positiivisia vaikutuksia aluetalouteen, mutta monia asioita täytyy ottaa huomioon

Uusiutuva energia tarjoaa yhden mahdollisuuden monipuolistaa maaseutualueiden elinkeinorakennetta sekä tuoda alueelle työtä ja tuloja. Sekä energialaitosten rakentamis- että käyttövaihe voivat edistää alueen taloutta ja työllisyyttä. Vaikutukset heijastuvat energiasektoria laajemmin eri aloille, aina rakentamisesta palvelualoille, kun raha lähtee kiertämään taloudessa. Samalla uusiutuva energia tarjoaa maaseutualueille mahdollisuuden tuottaa aikaisempaa suurempi osuus oman alueensa energiatarpeesta, jolloin rahaa valuisi vähemmän alueen ulkopuolelle.

Entä jos maaseutualueet panostaisivatkin tuottamaan uusiutuvaa energiaa koko maamme tarpeisiin? Esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla Kaustisen seutukunnassa on tartuttu uusiutuvan energian tarjoamiin mahdollisuuksiin ja sen mukanaan tuomiin aluetaloudellisiin hyötyihin. Alueelle on suunnitteilla lukuisia uusiutuvan energian tuotantolaitoksia, joilla olisi mahdollista tuottaa energiaa yli alueen oman tarpeen.

Uusiutuvan energian tuotannon edistämisessä täytyy kuitenkin huomioida monia asioita. Ekologisen ja taloudellisen puolen lisäksi täytyy ottaa huomioon sosiaalinen näkökulma, sillä esimerkiksi tuulivoimasuunnitelmat ovat herättäneet myös vastustusta. Näin ollen alueen asukkaiden näkökulmaa ei saa unohtaa asiaa edistettäessä, jotta asukkaiden hyvinvointi ja viihtyvyys eivät vaarantuisi.

Ajassa uudistuva maaseutu alueen omien vahvuuksien mukaan

Maamme maaseutualueet ovat erilaisia, joten yhtä, kaikille alueille sopivaa tapaa uudistua ei ole olemassa. Alueiden omien vahvuuksien ja mahdollisuuksien tunnistaminen on hyvin tärkeää, jotta löydetään parhaat tavat uudistua kestävästi ja alueen elinvoimaa edistäen ihmisten hyvinvointia unohtamatta. Lisäksi tarvitaan yrityksiä ja ihmisiä, jotka ovat valmiita investoimaan asiaan, mahdollisesti hyödyntäen erilaisia maaseutujen kehittämiseen kohdistettuja rahoituslähteitä.

Työn ja yrittäjyyden uudet mahdollisuudet maaseudulla -verkostohanke (TUUMA) muun muassa tuo esiin erilaisten muutosten aluetalousvaikutuksia. Tässä osa-alueessa keskeisiä teemoja ovat ruoka-, energia- ja liikennejärjestelmät sekä bio- ja kiertotalouden ilmiöt. Tavoitteena on auttaa paikallisia, alueellisia ja valtakunnallisia päättäjiä ja toimijoita tunnistamaan maaseudun elinvoimaa vahvistavia mahdollisuuksia sekä tarttumaan niihin.

Kirjoittajat

  • Kujala, Susanna

    Erityisasiantuntija, tohtorikoulutettava / Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

  • Hakala, Outi

    Erityisasiantuntija, tohtorikoulutettava / Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

    Email address: outi.hakala@helsinki.fi