Nopea laajakaista on toiminnan edellytys myös maaseudun yrityksille

Maaseudun ajatellaan olevan kaupunkeja jäljessä digitalisoituneen toimintaympäristön mahdollisuuksien hyödyntämisessä. Tätä käsitystä korostetaan digitaalisen kuilun käsitteellä. Digitalisaation suurimpien hyötyjen oletetaan kohdistuvan kuitenkin pitkien välimatkojen ja harvan asutuksen maaseutualueille.

Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitos on lähestynyt digimaaseudun tematiikkaa tutkimalla nopean kiinteän laajakaistayhteyden merkitystä maaseudun yrityksille ja sitä, ovatko maaseutuyritykset takamatkalla digitalisaation hyödyntämisessä.

Kilpailuetua valokuidusta

Yritysten väliset erot digitalisaation hyödyntämisessä ovat suuria: nuoret, kasvu- ja uudistushaluiset pk-yritykset ovat muita useammin digitaalisesti suuntautuneita ja lisäksi suuret ja kasvuhakuiset maatilat hyödyntävät eniten digitaalisia välineitä. Valtioneuvoston kanslialle tehty Smart countryside -selvitys (2016) osoitti kuitenkin, että maaseudun ja kaupungin yritysten väliset erot digitaalisten välineiden hyödyntämisessä ovat vähäisiä. Digisuuntautuneita yrityksiä löytyy niin maaseutu- kuin kaupunkialueilta.

Esteitä digitalisaation hyödyntämiseksi ovat ajan ja pääoman puute sekä osaaminen. Tietoliikenneongelmat vaikeuttavat enemmän maaseutuyritysten toimintaa. Osaamistarpeet ovat yhdenmukaisia, mutta tarpeet ovat suurimmat maaseudulla. Tämä on myös viesti maaseudun yritysten halusta edetä digitaalisella polulla. Maaseutualueiden yrityksillä on kiinnostusta e-pääoman kartuttamiseen, ja ne voivat saada huippunopeasta valokuidusta jopa etumatkaa kaupunkiyrityksiin verrattuna.

Sijaintihaitan lievennystä valokuidulla

Maaseutupolitiikan neuvoston (ent. yhteistyöryhmän) rahoittamassa Työtä ja koulutusta maaseudulle -hankkeessa tehtiin keväällä 2017 kysely neljän valokuituyhtiön asiakkaille Itä- ja Länsi-Suomessa.

Tulosten mukaan valokuituyhteyden valtteina ovat nopeus ja luotettavuus. Digitaalisten välineiden käyttö ja valokuidun hyödyt eriytyvät yritysten koon ja toimialan mukaan. Palvelualan yrityksissä kuitua hyödynnetään sosiaalisen median ja nettisivujen käytössä sekä asiakastiedon hallinnassa. Jalostuksen toimialoilla nopean yhteyden merkitys korostuu yrityksen ostoissa, työn organisoinnissa ja markkinoinnissa. Alkutuotannossa hyödyt ilmenevät sähköisten palvelujen käytössä sekä tuotannon suunnittelussa ja seurannassa.

Valokuituyhteyden tärkein merkitys yrityksille on sijainnista aiheutuvan haitan pienentäminen. Huomionarvoista on myös se, että joka neljännelle yritykselle kuituyhteys oli vaikuttanut paikkakunnalle sijoittumiseen ja joka kuudennelle yritykselle sillä oli merkitystä yritystoiminnan käynnistämiseen.

Maaseutualueiden elinvoiman lähde

Nopea ja luotettava laajakaistayhteys mahdollistaa osin ajasta ja paikasta riippumattoman palvelujen saatavuuden sekä tuotteiden ja palvelujen markkinoinnin ja myynnin. Valokuitu tuo yritystoimintaan, työn tekemiseen ja yhteydenpitoon joustavuutta ja tehokkuutta. Hyvät tietoliikenneyhteydet ovat tärkeitä myös maaseutualueiden vetovoimalle ja uudistumiselle.

Smart Countryside -raportti: http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=16602