Energiayhteisöt edistävät vihreää siirtymää ja energiatehokkuutta paikallisyhteisöissä

Rural Pact

Rural Pact -konferenssin yksi lukuisista työryhmistä käsitteli yhteisölähtöisiä kestäviä energiatoimia maaseutukylissä.

Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan myös kansalaisilta aktiivisia toimia. Työryhmässä esiteltiin EU:n aloitetta kansalaislähtöisistä energiayhteisöistä, jotka edistävät uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa ja energiaturvaa sekä tuottavat yhteiskunnallisia, taloudellisia ja ympäristöhyötyjä. Energiayhteisöjen avulla voidaan vaikuttaa sähkölaskujen alentumiseen ja luoda paikallisia työmahdollisuuksia. Energiayhteisöt mahdollistavat kansalaisten aktiivisen osallistumisen energiamurrokseen.

Mitä energiayhteisöt tekevät?

Energiayhteisöt organisoivat yhteisöllisiä ja kansalaislähtöisiä energiatoimia. Niiden avulla lisätään julkisen vallan hyväksyntää uusiutuvan energian hankkeille ja helpotetaan yksityisten investointien saamista vihreään siirtymään. Energiayhteisöt edistävät hiilettömän ja joustavamman energiajärjestelmän syntymistä, sillä ne voivat toimia yhtenä kokonaisuutena ja päästä kaikille soveltuville energiamarkkinoille tasavertaisesti muiden markkinatoimijoiden kanssa. Energiayhteisö voi olla hallinnollisesti esimerkiksi yhdistys, osuuskunta, yleishyödyllinen yhteisö tai pk-yritys.

Taustalla kaksi direktiiviä

Vuonna 2019 hyväksytyn puhtaan energian paketin kautta EU otti lainsäädännössään käyttöön energiayhteisöjen käsitteen. Direktiivi sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ((EU) 2019/944) sisältää uusia sääntöjä, jotka mahdollistavat kuluttajien aktiivisen osallistumisen joko tuottamalla, kuluttamalla, jakamalla tai myymällä sähköä tai tarjoamalla palveluita kulutuksen jouston ja varastoinnin avulla. Direktiivin tavoitteena on parantaa energiayhteisöjen käyttöönottoa ja helpottaa kansalaisten mahdollisuuksia integroitua tehokkaasti sähköjärjestelmään aktiivisina toimijoina.

Uudistettu uusiutuvan energian direktiivi (2018/2001/EU) pyrkii vahvistamaan uusiutuvan energian oman käytön ja energiayhteisöjen roolia. EU-maiden tulisikin varmistaa, että energiayhteisöt voivat osallistua käytettävissä oleviin tukijärjestelmiin tasavertaisesti suurten toimijoiden kanssa. Suomessa toimeenpano tapahtuu 1.1.2021 voimaan tulleen asetusmuutoksen kautta. Asetukseen lisättiin säännökset paikallisesta energiayhteisöstä ja aktiivisten asiakkaiden ryhmästä sekä niiden tehtävistä.

Neuvontapiste auttaa alkuun

Komission kesäkuussa 2022 käynnistämä maaseudun energiayhteisöjen neuvontapiste (The Rural Energy Community Advisory Hub) auttaa kansalaisia, maaseudun toimijoita ja paikallisviranomaisia perustamaan maaseutualueille energiayhteisöjä. Sen keskeisiä toimintoja ovat mm. maaseudun energiayhteisöjen parhaiden käytäntöjen tunnistaminen ja niistä tiedon jakaminen, teknisen avun antaminen sekä verkostoitumismahdollisuuksien tarjoaminen.

Yhteys REPowerEU-suunnitelman toimeenpanoon

Euroopan komissio on esitellyt uuden REPowerEU-suunnitelman vastauksena Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen aiheuttamiin ongelmiin ja maailmanlaajuisten energiamarkkinoiden häiriöihin. REPowerEU-suunnitelman tähtäimessä on saada kohtuuhintaista, varmaa ja kestävää energiaa Euroopalle. Sen keskeisiä teemoja ovat energian säästö, puhtaan energian tuottaminen sekä energiantoimitusten monipuolistaminen.

Energiayhteisöt tukevat omalta osaltaan REPowerEU-suunnitelman tavoitteita ja toimenpiteitä.

Lisätietoa:

Energiayhteisöt: Energy communities (europa.eu)

REPowerEU: REPowerEU-suunnitelma: kohtuuhintaista, varmaa ja kestävää energiaa Euroopalle (europa.eu)

Kuva: EU komissio

Kirjoittaja