Valtakunnalliset maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeet

Maaseutupolitiikan neuvoston (MANEn) käytettävissä olevat maaseutupolitiikan valtakunnalliset kehittämisvarat julkistetaan haettavaksi vuosittain, verkostohankkeita lukuun ottamatta. Rahoituslähteet ovat maaseudun kehittämisen määräraha (mom. 30.10.63) sekä Maatilatalouden kehittämisrahasto (Makera). Maa- ja metsätalousministeriö toimii hankehaun viranomaisena ja tekee rahoituspäätökset MANEn asettaman hankeryhmän esitysten perusteella.  

Määrärahoilla rahoitetaan valtakunnallisia ja maaseutupoliittisesti merkittäviä hankkeita, jotka tukevat maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2014–2020 toteuttamista sekä MANEn kymmenen tehtävän toteuttamista. Hankkeissa painotetaan tutkimuksen ja kehittämisen vuorovaikutusta. Puhtaita kehittämishankkeita ei pääsääntöisesti rahoiteta. 

Pääsääntöisesti ministeriön rahoitusosuus voi olla korkeintaan 70 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. Määrärahasta ei rahoiteta alueellisia tai paikallisia hankkeita. 

Maa- ja metsätalousministeriö voi myöntää avustusta maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimusja kehittämishankkeiden rahoituksesta annetun lain (1413/2011) nojalla. Rahoitusta säätelee lisäksi
  • valtioneuvoston asetus maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta (38/2012), jossa säädetään mm. hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista, avustuksen käyttöä koskevista ehdoista ja avustuksen maksamisesta. 
  • Rahoitusta säätelevät myös valtionavustuslaki (688/2001)
  • hallintolaki (434/2003) sekä
  • EU:n puitteet tutkimus- ja kehittämistyöhön sekä innovaatiotoimintaan myönnettävälle valtiontuelle (2014/C 198/01).
Hakuilmoitukset julkistetaan vuosittain syys-lokakuussa, maa- ja metsätalousministeriön sivuilla sekä Maaseutupolitiikka.fi -sivuilla.


Yhteyshenkilö

Husberg, Antonia

Maaseutupolitiikan hanke- ja viestintävastaava Maa- ja metsätalousministeriö
+358 (0)29 516 2033